نام و نام خانوادگی (الزامی)

    تلفن تماس (الزامی)

    نام دستگاه

    عیب پیش آمده

    تعداد سال کارکرد

    آدرس کامل