نام و نام خانوادگی (الزامی)

    تلفن تماس (الزامی)

    برند دستگاه

    عیب پیش آمده

    آدرس کامل